top of page

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2021.74.35 ogólne) - dalej jako: RODO – Administrator informuje o przetwarzaniu danych osobowych udostępnianych przez Użytkowania za pośrednictwem strony internetowej https://www.gasystem.pl/  oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało, a także prawach jakie przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych.

 

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: GA SYSTEM SP. Z O.O z siedzibą w UL. SZYMANOWSKIEGO 9, 39-300 MIELEC KRS 0000604213 NIP  8172179288 REGON  363805082

 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

 • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

   5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika odpowiednio w celu:

 • zawarcia przez Użytkownika z Administratorem umowy i jej wykonania. Podstawę takiego przetwarzania danych osobowych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 • wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych na nich ciążących, a dotyczących faktur oraz innych dokumentów związanych ze zobowiązaniami podatkowymi. Podstawę takiego przetwarzania danych osobowych Kupującego stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

 • dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi w związku z umową najmu zawartą z Użytkownikiem. Podstawę takiego przetwarzania danych osobowych Najemcy stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

   6. Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą przez okres trwania umowy i dalej przez okres, aż do przedawnienia roszczeń wynikających, z zawartej z Użytkownikiem umowy lub zakończenia postępowań w przedmiocie dochodzenia roszczeń, a także przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego.

   7. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być upoważnieni pracownicy Administratora czy podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, finansowo-księgowe, informatyczne, pocztowe lub kurierskie. Ponadto, dane osobowe Kupującego będą ujawniane upoważnionym osobom zatrudnionym przez Administratora na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych (m. in. dostawcom zamówienia na adres wskazany przez Najemcę), a w zgodzie z obowiązującym prawem Administrator może powierzyć te dane podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora.

   8. Administrator zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

   9. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

  10. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

  11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

  12. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • uzyskania od Administratora potwierdzenia czy jego dane osobowe są przetwarzane,

 • uzyskania od Administratora dostępu do jego danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

 • żądania od Administratora sprostowania (poprawiania) jego danych osobowych,

 • żądania od Administratorów uzupełnienia danych osobowych,

 • żądania od Administratorów usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania,

 • cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem,

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że Administrator przetwarzając dane osobowe Najemcy naruszają przepisy, w tym RODO.

 

  13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

  14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://www.gasystem.pl/. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

  15. W celu zabezpieczenia danych osobowych Kupującego przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem, Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne oraz procedury bezpieczeństwa zapewniające ochronę tych danych osobowych.

bottom of page